יפוי כח מתמשך

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות. ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק אם ייערך בהתאם למפורט בדף זה. ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם. מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

משרדנו עוסק במתן ייעוץ, עריכה והגשה של יפוי כח מתמשך.

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי | הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך

לחץ כאן

הינו מוסמך ביפוי כח מתמשך.

מהו יפוי כח מתמשך, ומדוע זה חשוב לעתיד שלך?

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי בעל משמעות אדירה לגבי כל אחד ואחת מאיתנו.

כחתימה על יפויי כח מתמשך היא החלופה הטובה ביותר על פני מינוי אפוטרופוס והיא יכולה להיעשות בעודו של האדם צלול בדעתו ויודע מי מבין מקורביו הוא ירצה שיקבל החלטות עבורו כאשר יחדל להיות בעל כשירות משפטית. תיקון לחוק הכשרות המשפטית שהתקבל לאחרונה מאפשר עריכתו של "ייפוי כח מתמשך" והסדרת מינוי מיופה הכח כבר עכשיו בהתאם לרצונו והחלטתו של הממנה. בישראל ישנם כיום כ- 53,000 חסויים אשר מונה להם אפוטרופוס, רובם ככולם מונו ללא הסכמת וללא ידיעתם של החסויים אשר היו במצב של חוסר כשירות פיזית או נפשית או שכלית, במועד בו מונה להם אפוטרופוס. למעשה, כל עוד לא נסתרה כשירותו של אדם, עומדת לו חזקת הכשרות המשפטית להחליט על רכושו ועל גופו. רק כאשר אדם אינו יכול עוד לדאוג לענייניו מאפשר החוק בישראל להגיש בקשה לבית משפט להתמנות כאפוטרופוס על אותו אדם אשר יקבל את ההחלטות במקומו של אותו אדם שאינו כשיר משפטית. מציאות משפטית זו יצרה מצב בו רק כאשר בית משפט השתכנע שהאדם נטול כשרות משפטית לחלוטין, ניתן היה למנות עבורו אפוטרופוס וגם אז ההחלטה היתה בידי קרוביו ולא בידי החסוי עצמו שבדרך כלל לא נדרש ולא נשאל על כך.

מטרת תיקון החוק היתה להתייחס למציאות שאינה מובהקת ובה איננו מעוניינים ליטול מהאדם את חירותו המשפטית ואיננו מעוניינים לשלול ממנו את כשירותו המשפטית באופן גורף בכל נושא ובכל תחום אלא מעוניינים לשמור על זכויותיהם וכבודם של אנשים בעלי מוגבלויות כך שניתן להבחין בין המוגבלויות שבין אנשים שונים ולאפשר להם להמשיך לקבל החלטות בעניינים בהם הם עדיין מסוגלים לקבל החלטות ובאמצעות יפוי כח מיוחד להסתייע במי מבין קרוביהם שייקבע מבעוד מועד על ידם, על מנת שיקבל החלטות בעניינים ספציפיים מאוד עליהם החליטו בהיותם צלולים וכשירים.

ביום 11.4.2017, נכנס לתוקף פרק 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962, וביום 20.4.2017, פורסמו תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, ומסמך הבעת רצון) תשע"ז – 2017. התיקון לחוק מציע, שתי אפשרויות חדשות שמטרתן לסייע לאדם המתקשה לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, לבחור על פי רצונו בדרך המתאימה ביותר לרצונו, לצרכיו וליכולותיו: חתימה על ייפוי כוח מתמשך – יאפשר לאדם לתכנן את עתידו (רכושי, רפואי או אישי) ולמנות מיופה כוח מטעמו שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד, כשלא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו. מינוי תומך בקבלת החלטות – יאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר (הסדר זה יכנס לתוקף במהלך שנת 2018 ).

משמעות התיקון לחוק הינה שהחל מהיום אין צורך שמינוי האפוטרופוס לאדם הזקוק לכך יעשה רק כאשר מצבו הידרדר (והוא עצמו לא יכול להביע את דעתו מי ישמש כאפוטרופוס עבורו ומי יקבל החלטות במקומו), אלא אדם יוכל לקבוע ולהחליט בעודו כשיר לכך, מי מבין קרוביו יקבל ממנו ייפוי כח מתמשך. כבר כיום, ניתן יהיה להפקיד את "ייפוי הכח המתמשך" במשרד המשפטים במאגר ייעודי שהוכן לשם כך אשר ינוהל אצל האפוטרופוס הכללי. אנו סבורים שחתימה על יפויי כח מתמשך הינה פתרון אידאלי עבור הורים רבים אשר מעוניינים בעודם כשירים וצלולים, להחליט ולקבוע מי מבין קרוביהם יוכל לקבל החלטות על גופם ורכושם כאשר הם יגיעו למצב בו לא יוכלו להבין מה נעשה עימם בעקבות ליקוי נפשי או שיכלי. חתימה על "ייפוי כח מתמשך" תוכל להיעשות כל זמן שהאדם כשיר ומסוגל לדאוג לצרכיו, כאשר השימוש בייפוי הכח יעשה רק לאחר שהוא ימצא במצב של חוסר כשירות משפטית. בואו עוד היום לקבל שליטה, ליום בוא כבר לא תהיה לכם שליטה. יש לשים לב שרק עורך דין שעבר הכשרה מתאימה של משרד המשפטים והאפוטרופוס הכללי, ומחזיק בהסמכה לכך יכול להחתים על "ייפוי כח מתמשך".

עו"ד ארז היימן הינו מוסמך ביפוי כח מתמשך.